خدمات روادید و تایید اسناد تجاری
روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه
از ساعت 14:00 تا 16:00
ساعت پذیرش بخش کنسولی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9/15 تا 13
ساعت کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 17

گالری فیلم