مقامات ارمنستان

با توجه به وقوع انقلاب مخملی در جمهوری ارمنستان و وجود تغییرات گسترده در ساختار حاکمیتی این کشور(تغییر از نظام ریاستی به پارلمانی)، در حال حاضر پارلمان این کشور منحل شده و قرار است در تاریخ 9 دسامبر 2018 انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار گردد. لذا هم اکنون آقای نیکول پاشینیان بعنوان کفیل نخست وزیری ارمنستان اداره امور کشور را بر عهده داشته و دیگر وزارتخانه ها نیز بصورت سرپرست یا کفیل موقت اداره می گردند.